• Moció 04-03-209: Sobre la fiscalització de l’assignació econòmica que l’Ajuntament de Reus lliura als diferents Grups Municipals Descarrega
 • Moción 04-03-209: Sobre la fiscalización de la asignación económica que el Ayuntamiento de Reus entrega a los diferentes Grupos Municipales Descarrega
 • Prec 04-03-2019: Per a la reobertura de les línies de P3 suprimides a les escoles Isabel Besora i Joan Rebull de Reus Descarrega
 • Ruego 04-03-2019: Para la reapertura de las líneas de P3 suprimidas en las escuelas Isabel Besora y Joan Rebull de Reus Descarrega
 • Moció 11-02-2018: Perquè les escoles bressol municipals de Reus exigeixin als seus alumnes que se'ls hagin administrat les vacunes finançades pel sistema públic de salut Descarrega
 • Moción 11-02-2018: Para que las guarderías municipales de Reus exijan a sus alumnos que se les hayan administrado las vacunas financiadas por el sistema público de salud Descarrega
 • Pregunta 11-02-2018: Sobre l'estat del contracte i la nova licitació del servei de neteja dels centres educatius de Reus Descarrega
 • Pregunta 11-02-2018: Sobre el estado del contrato y la nueva licitación del servicio de limpieza de los centros educativos de Reus Descarrega
 • Moció 21-01-2018: Per a la prevenció d'incendis i accidents en habitatges de Reus per connexions il·legals a la xarxa elèctrica Descarrega
 • Moción 21-01-2018: Para la prevención de incendios y accidentes en viviendas de Reus por conexiones ilegales a la red eléctrica Descarrega
 • Moció 03-12-2018: Per proporcionar locals d’assaig a les bandes de cornetes i tambors de Reus Descarrega
 • Moción 03-12-2018: Para proporcionar locales de ensayo a las bandas de cornetas y tambores de Reus Descarrega
 • Pregunta 03-12-2018: Sobre la declaració de béns dels regidors publicada a la web de transparència Descarrega
 • Pregunta 03-12-2018: Sobre la declaración de bienes de los concejales publicada en la web de transparencia Descarrega
 • Moció 05-11-2018: Sobre la prevenció de l'addició al joc per part de menors d'edat Descarrega
 • Moción 05-11-2018: Sobre la prevención de la adicción al juego por parte de menores de edad Descarrega
 • Prec 05-11-2018: Per a l'actualització de la web d'entitats de Reus Descarrega
 • Ruego 05-11-2018: Para la actualización de la web de entidades de Reus Descarrega
 • Pregunta 05-11-2018: Sobre l'activitat i els resultats de Reus Plató Descarrega
 • Pregunta 05-11-2018: Sobre la actividad y los resultados de Reus Plató Descarrega
 • Moció 15-10-2018: Per aplicar una bonificació de l'IBI als immobles amb sistemes d'aprofitament energètic Descarrega
 • Moción 15-10-2018: Para aplicar una bonificación del IBI a los inmuebles con sistemas de aprovechamiento energético Descarrega
 • Pregunta 15-10-2018: Sobre la problemàtica de la prostitució a l'avinguda de Salou i la urbanització Pàmies Descarrega
 • Pregunta 15-10-2018: Sobre la problemática de la prostitución en la avenida de Salou y la urbanización Pàmies Descarrega
 • Moció 17-09-2018 : Per a l'adopció de mesures que contribueixin a reduir l'incivisme a Reus Descarrega
 • Moción 17-09-2018 : Para la adopción de medidas que contribuyan a reducir el incivismo en Reus Descarrega
 • Pregunta 17-09-2018: Sobre les contribucions especials imposades als veïns del carrer Alt de Sant Pere Descarrega
 • Pregunta 17-09-2018: Sobre las contribuciones especiales impuestas a los vecinos de la calle Alt de Sant Pere Descarrega
 • Moció 09-07-2018: Per a l'adhesió al conveni entre la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i la Direcció General de Trànsit (DGT) per a la col·laboració administrativa i l'intercanvi d'informació Descarrega
 • Moción 09-07-2018: Para la adhesión al convenio entre la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Dirección General de Tráfico (DGT) para la colaboración administrativa y el intercambio de información Descarrega
 • Moció 09-07-2018: Per a l'adhesió al programa "Kids Save Lives" i per a l'impuls de la formació en reanimació cardiopulmonar als centres educatius de Reus Descarrega
 • Moción 09-07-2018: Para la adhesión al programa "Kids Save Lives" y para el impulso de la formación en reanimación cardiopulmonar en los centros educativos de Reus Descarrega
 • Pregunta 09-07-2018: Sobre la denúncia de Cs per incompliment de l'Ordenança de Civisme per enganxar cartells sobre l'1-O Descarrega
 • Pregunta 09-07-2018: Sobre la denuncia de Cs por incumplimiento de la Ordenanza de Civismo por pegar carteles sobre el 1-O Descarrega
 • Pregunta 11-06-2018: Sobre diverses sol·licituds de compatibilitat laboral per part de treballadors de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA) Descarrega
 • Pregunta 11-06-2018: Sobre varias solicitudes de compatibilidad laboral por parte de trabajadores de Reus Esport i Lleure SA (RELLSA) Descarrega
 • Prec 11-06-2018: Sobre les taxes del Mercat de Marxants Descarrega
 • Ruego 11-06-2018: Sobre las tasas del Mercado de Marchantes Descarrega
 • Moció 14-05-2018: Per realitzar una consulta sobre la implantació del Pla Específic de la Bicicleta a Reus Descarrega
 • Moción 14-05-2018: Para realizar una consulta sobre la implantación del Plan Específico de la Bicicleta en Reus Descarrega
 • Moció 14-05-2018: Per a l'adhesió dels centres educatius al programa "Tutoria Entre Iguals" (TEI) contra l'assetjament escolar Descarrega
 • Moción 14-05-2018: Para la adhesión de los centros educativos al programa "Tutoría Entre Iguales" (TEI) contra el acoso escolar Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre el Pla d'Accessibilitat de Reus Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre el Plan de Accesibilidad de Reus Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre el local a cedir a l'Associació d'Alzheimer de Reus i Baix Camp Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre el local a ceder a la Asociación de Alzheimer de Reus y Baix Camp Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre la possibilitat que algun membre del govern local hagi incomplert la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic Descarrega
 • Pregunta 14-05-2018: Sobre la posibilidad de que algún miembro del gobierno local haya incumplido la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público Descarrega
 • Moció 09-04-2017: Per a l’adopció de mesures contra l’ocupació il·legal d’habitatges Descarrega
 • Moción 09-04-2017: Para la adopción de medidas contra la ocupación ilegal de viviendas Descarrega
 • Moció 09-04-2017: Sobre la seguretat i la visibilitat en els passos de vianants i en els encreuaments de Reus Descarrega
 • Moción 09-04-2017: Sobre la seguridad y la visibilidad en los pasos de peatones y en los cruces de Reus Descarrega
 • Moció 05-03-2018: Per a l'inspecció i la renovació dels parcs infantils municipals Descarrega
 • Moción 05-03-2018: Para la inspección y la renovación de los parques infantiles municipales Descarrega
 • Pregunta 05-03-2018: Sobre el compliment de l'Ordenança de Civisme durant el Carnaval Descarrega
 • Pregunta 05-03-2018: Sobre el cumplimiento de la Ordenanza de Civismo durante el Carnaval Descarrega
 • Pregunta 05-03-2018: Sobre les factures per despeses de comunitat del local que l'Ajuntament tenia al Centre Comercial La Fira Descarrega
 • Pregunta 05-03-2018: Sobre las facturas por gastos de comunidad del local que el Ayuntamiento tenía en el Centro Comercial La Fira Descarrega
 • Moció 28-12-2017: Per impulsar a Reus estudis superiors relacionats amb l'escenografia teatral Descarrega
 • Moción 28-12-2017: Para impulsar en Reus estudios superiores relacionados con la escenografía teatral Descarrega
 • Pregunta 28-12-2017: Sobre l'obertura de la residència del CAP Horts de Miró Descarrega
 • Pregunta 28-12-2017: Sobre la apertura de la residencia del CAP Horts de Miró Descarrega
 • Pregunta 28-12-2017: Sobre el partidisme de l'Alcalde Descarrega
 • Pregunta 28-12-2017: Sobre el partidismo del Alcalde Descarrega
 • Moció 01-12-2017: Per la retirada de qualsevol element o símbol polític dels espais públics i la col·locació de les banderes institucionals Descarrega
 • Moción 01-12-2017: Para la retirada de cualquier elemento o símbolo político de los espacios públicos y la colocación de las banderas institucionales Descarrega
 • Moció 01-12-2017: Per millorar la web municipal de transparència pel que fa a les subvencions atorgades per l'Ajuntament Descarrega
 • Moción 01-12-2017: Para mejorar la web municipal de transparencia respecto a las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento Descarrega
 • Pregunta 01-12-2017: Sobre l’ús i els accidents al carril bici de l’avinguda de Falset Descarrega
 • Pregunta 01-12-2017: Sobre el uso y los accidentes en el carril bici de la avenida de Falset Descarrega
 • Pregunta 01-12-2017: Sobre la crema incontrolada de materials a Sol i Vista Descarrega
 • Pregunta 01-12-2017: Sobre la quema incontrolada de materiales en Sol i Vista Descarrega
 • Prec 01-12-2017: Sobre una farola doblegada a Mas Abelló Descarrega
 • Ruego 01-12-2017: Sobre una farola doblada en Mas Abelló Descarrega
 • Moció 30-10-2017: Per incrementar la seguretat viària a la urbanització Pàmies Descarrega
 • Moción 30-10-2017: Para incrementar la seguridad vial en la urbanización Pàmies Descarrega
 • Pregunta 30-10-2017: Sobre la vulneració de l'Ordenança de Civisme amb l'enganxada de cartells i papers Descarrega
 • Pregunta 30-10-2017: Sobre la vulneración de la Ordenanza de Civismo con la pegada de carteles y papeles Descarrega
 • Prec 30-10-2017: Sobre la subhasta de propietats embargades a contribuents Descarrega
 • Ruego 30-10-2017: Sobre la subasta de propiedades embargadas a contribuyentes Descarrega
 • Prec 30-10-2017: Sobre les dades publicades de l'Observatori Econòmic de l'Ajuntament Descarrega
 • Ruego 30-10-2017: Sobre los datos publicados del Observatorio Económico del Ayuntamiento Descarrega
 • Moció 15-09-2017: Per incrementar la seguretat a Sant Josep Obrer i Mas Pellicer Descarrega
 • Moción 15-09-2017: Para incrementar la seguridad en San José Obrero y Mas Pellicer Descarrega
 • Moció 15-09-2017: Per crear una subvenció per ajudar les entitats del tercer sector a pagar la taxa de les escombraries Descarrega
 • Moción 15-09-2017: Para crear una subvención para ayudar a las entidades del tercer sector a pagar la tasa de la basura Descarrega
 • Pregunta 15-09-2017: Sobre els preparatius i el cens per al referèndum il·legal de l’1 d’octubre a Reus Descarrega
 • Pregunta 15-09-2017: Sobre los preparativos y el censo para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Reus Descarrega
 • Pregunta 15-09-2017: Sobre els coordinadors de l’Ajuntament per al referèndum il·legal de l’1 d’octubre a Reus Descarrega
 • Pregunta 15-09-2017: Sobre los coordinadores del Ayuntamiento para el referéndum ilegal del 1 de octubre en Reus Descarrega
 • Moció 06-07-2017: Per a l'actualització del Mapa d'Instal·lacions Esportives Municipals (MIEM) Descarrega
 • Moción 06-07-2017: Para la actualización del Mapa de Instalaciones Deportivas Municipales (MIEM) Descarrega
 • Moció 06-07-2017: Per a la creació d'un nou concurs literari bilingüe Descarrega
 • Moción 06-07-2017: Para la creación de un nuevo concurso literario bilingüe Descarrega
 • Pregunta 06-07-2017: Sobre el pagament de les factures per despeses de manteniment del local de l'Ajuntament al centre comercial La Fira Descarrega
 • Pregunta 06-07-2017: Sobre el pago de las facturas por gastos de mantenimiento del local del Ayuntamiento en el centro comercial La Fira Descarrega
 • Pregunta 06-07-2017: Sobre el requeriment de la Defensora del Pueblo a l'Ajuntament de Reus Descarrega
 • Pregunta 06-07-2017: Sobre el requerimiento de la Defensora del Pueblo al Ayuntamiento de Reus Descarrega
 • Prec 06-07-2017: Sobre les molèsties als veïns per jugar a pilota a la plaça Teresa Miquel i Pàmies Descarrega
 • Ruego 06-07-2017: Sobre las molestias a los vecinos por jugar a la pelota en la plaza Teresa Miquel i Pàmies Descarrega
 • Moció 08-06-2017: Per a l'etiquetatge del mobiliari urbà per conscienciar sobre els costos del vandalisme Descarrega
 • Moción 08-06-2017: Para el etiquetado del mobiliario urbano para concienciar sobre los costes del vandalismo Descarrega
 • Moció 08-06-2017: Per a l'elaboració d'un Pla Local de Seguretat Descarrega
 • Moción 08-06-2017: Para la elaboración de un Plan Local de Seguridad Descarrega
 • Pregunta 08-06-2017: Sobre els dies d'obertura de les piscines municipals Descarrega
 • Pregunta 08-06-2017: Sobre los días de apertura de las piscinas municipales Descarrega
 • Prec 08-06-2017: Sobre informació als veïns d'actuacions mediambientals Descarrega
 • Ruego 08-06-2017: Sobre información a los vecinos de actuaciones medioambientales Descarrega
 • Moció 12-05-2017: Per al finançament de projectes al barri de Sant Josep Obrer Descarrega
 • Moción 12-05-2017: Para la financiación de proyectos en el barrio de San José Obrero Descarrega
 • Moció 12-05-2017: En defensa de la democràcia, la convivència i l'Estat de Dret Descarrega
 • Moción 12-05-2017: En defensa de la democracia, la convivencia y el Estado de Derecho Descarrega
 • Pregunta 12-05-2017: Sobre el servei de trucades de l'Ajuntament 010 Descarrega
 • Pregunta 12-05-2017: Sobre el servicio de llamadas del Ayuntamiento 010 Descarrega
 • Pregunta 12-05-2017: Sobre el concurs per cobrir la plaça d'Inspector de la Guàrdia Urbana Descarrega
 • Pregunta 12-05-2017: Sobre el concurso para cubrir la plaza de Inspector de la Guardia Urbana Descarrega
 • Moció 07-04-2017: Sobre la signatura de convenis amb clubs esportius de la ciutat per a l'ús universal de les seves piscines cobertes Descarrega
 • Moción 07-04-2017: Sobre la firma de convenios con clubs deportivos de la ciudad para el uso universal de sus piscinas cubiertas Descarrega
 • Moció 07-04-2017: Sobre la creació d'un nou casal per a la gent gran a la zona de la Pastoreta i el Passeig Prim Descarrega
 • Moción 07-04-2017: Sobre la creación de un nuevo casal para la gente mayor en la zona de la Pastoreta y el Paseo Prim Descarrega
 • Pregunta 07-04-2017: Sobre els Plans Comunitaris del Barri Gaudí i Sant Josep Obrer Descarrega
 • Pregunta 07-04-2017: Sobre los Planes Comunitarios del Barrio Gaudí y San José Obrero Descarrega
 • Moció 16-03-2017: Per a la revisió de l’ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlua municipal) Descarrega
 • Moción 16-03-2017: Para la revisión de la ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía municipal) Descarrega
 • Pregunta 16-03-2017: Sobre la plaça d'Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus Descarrega
 • Pregunta 16-03-2017: Sobre la plaza de Inspector de la Guardia Urbana de Reus Descarrega
 • Prec 16-03-2017: Sobre l'abundant presència de coloms al barri del Carrilet Descarrega
 • Ruego 16-03-2017: Sobre la abundante presencia de palomas en el barrio del Carrilet Descarrega
 • Prec 16-03-2017: Sobre el trànsit davant de l'institut-escola Pi del Burgar Descarrega
 • Ruego 16-03-2017: Sobre el tráfico delante del instituto-escuela Pi del Burgar Descarrega
 • Moció 17-02-2017: Per posar a disposició dels alumnes dels centres educatius de Reus les rutes culturals de la ciutat Descarrega
 • Moción 17-02-2017: Para poner a disposición de los alumnos de los centros educativos de Reus las rutas culturales de la ciudad Descarrega
 • Moció 17-02-2017: Sobre el bilingüisme als senyals de trànsit Descarrega
 • Moción 17-02-2017: Sobre el bilingüismo en las señales de tráfico Descarrega
 • Pregunta 17-02-2017: Sobre la Reus Film Office i l'ECIR Descarrega
 • Pregunta 17-02-2017: Sobre la Reus Film Office y la ECIR Descarrega
 • Prec 17-02-2017: Sobre la manca d'il·luminació i la brutícia a zones de Mas Iglesias Descarrega
 • Ruego 17-02-2017: Sobre la falta de iluminación y la suciedad en zonas de Mas Iglesias Descarrega
 • Prec 17-02-2017: Sobre l'adhesió a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Descarrega
 • Ruego 17-02-2017: Sobre la adhesión a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) Descarrega
 • Moció 23-01-2017: Per a la reducció del lliscament de les voreres de la ciutat Descarrega
 • Moción 23-01-2017: Para la reducción de la resbalabilidad de las aceras de la ciudad Descarrega
 • Moció 23-01-2017: Per augmentar la seguretat viària a l'avinguda de Bellissens Descarrega
 • Moción 23-01-2017: Para aumentar la seguridad viaria en la avenida de Bellissens Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre el local que l'Ajuntament té al Centre Comercial "La Fira" Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre el local que el Ayuntamiento tiene en el Centro Comercial "La Fira" Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre la presentació de la col·lecció "Art, vi i territori" a Nova York Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre la presentación de la colección "Art, vi i territori" en Nueva York Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre l'estat del paviment a zones del Barri Gaudí Descarrega
 • Pregunta 23-01-2017: Sobre el estado del pavimento en zonas del Barrio Gaudí Descarrega
 • Moció 19-12-2016: Per a la realització d'una inspecció del recaptat amb la taxa per ús o aprofitament del vol, sòl i subsòl de la via pública Descarrega
 • Moción 19-12-2016: Para la realización de una inspección de lo recaudado con la tasa por uso o aprovechamiento del vuelo, suelo y subsuelo de la vía pública Descarrega
 • Moció 19-12-2016: Sobre les antenes de telefonia del municipi de Reus Descarrega
 • Moción 19-12-2016: Sobre las antenas de telefonía del municipio de Reus Descarrega
 • Prec 19-12-2016: Sobre la manca de papereres i contenidors al polígon Dina Descarrega
 • Ruego 19-12-2016: Sobre la falta de papeleras y contenedores en el polígono Dina Descarrega
 • Pregunta 19-12-2016: Sobre problemes de mobilitat a la Urbanització Pàmies Descarrega
 • Pregunta 19-12-2016: Sobre problemas de movilidad en la Urbanización Pàmies Descarrega
 • Moció 24-11-2016: De mesures en matèria de Sanitat i per a l'Hospital de Reus Descarrega
 • Moción 24-11-2016: De medidas en materia de Sanidad y para el Hospital de Reus Descarrega
 • Moció 17-11-2016: Per obrir una línia d'atenció ciutadana mitjançant l'aplicació WhatsApp per a les incidències a la via pública Descarrega
 • Moción 17-11-2016: Para abrir una línea de atención ciudadana mediante la aplicación WhatsApp para las incidencias en la vía pública Descarrega
 • Moció 17-11-2016: Per a l'actualització del Pla d'Accessibilitat Universal Descarrega
 • Moción 17-11-2016: Para la actualización del Plan de Accesibilidad Universal Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: Sobre la residència per a la gent gran d'Horts de Miró Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: Sobre la residencia para la tercera edad de Horts de Miró Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: Sobre la presència de rates al centre de Reus Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: Sobre la presencia de ratas en el centro de Reus Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: En relació a la inseguretat a la deixalleria municipal Descarrega
 • Pregunta 17-11-2016: En relación a la inseguridad en la "deixalleria" municipal Descarrega
 • Moció 02-11-2016: Per a la creació d'una gossera comarcal Descarrega
 • Moción 02-11-2016: Para la creación de una perrera comarcal Descarrega
 • Pregunta 02-11-2016: Sobre diverses problemàtiques a Mas Pellicer Descarrega
 • Pregunta 02-11-2016: Sobre diversas problemáticas en Mas Pellicer Descarrega
 • Pregunta 02-11-2016: Sobre la clàusula swap del crèdit de la Fira Descarrega
 • Pregunta 02-11-2016: Sobre la cláusula swap del crédito de la Fira Descarrega
 • Moció 15-09-2016: Per a la supervisió de la publicitat institucional i de les subvencions a mitjans de comunicació Descarrega
 • Moción 15-09-2016: Para la supervisión de la publicidad institucional y de las subvenciones a medios de comunicación Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre diverses problemàtiques a la zona dels Passeigs Prim i Sunyer Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre diversas problemáticas en la zona de los Paseos Prim y Sunyer Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre el lloguer d'un local per part de l'Ajuntament a Mas Abelló Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre el alquiler de un local por parte del Ayuntamiento en Mas Abelló Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre la inspecció sanitària de piscines comunitàries Descarrega
 • Pregunta 15-09-2016: Sobre la inspección sanitaria de piscinas comunitarias Descarrega
 • Moció 15-07-2016: Per a l'execució i compliment de les mocions i propostes de resolució aprovades pel Ple Descarrega
 • Moción 15-07-2016: Para la ejecución y cumplimiento de las mociones y propuestas de resolución aprobadas por el Pleno Descarrega
 • Moció 15-07-2016: Perquè s'obri la convocatòria de la plaça d'Inspector de la Guàrdia Urbana de Reus Descarrega
 • Moción 15-07-2016: Para que se abra la convocatoria de la plaza de Inspector de la Guardia Urbana de Reus Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre l'enllumenat públic al Barri Fortuny Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre el alumbrado público en el Barrio Fortuny Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre la situació d'una casa abandonada a Parcel·les Cases Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre la situación de una casa abandonada en Parcelas Casas Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre queixes veïnals per la festa del 25è aniversari del Casal Despertaferro Descarrega
 • Pregunta 15-07-2016: Sobre quejas vecinales por la fiesta del 25º aniversario del Casal Despertaferro Descarrega
 • Moció 03-06-2016: Per demanar la retirada de l'estelada del Parc de Bombers de Reus Descarrega
 • Moción 03-06-2016: Para pedir la retirada de la estelada del Parque de Bomberos de Reus Descarrega
 • Moció 03-06-2016: Per a la creació de la Reus Film Office Descarrega
 • Moción 03-06-2016: Para la creación de la Reus Film Office Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre possibles contractes amb diferents empreses Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre posibles contratos con diferentes empresas Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre la brutícia a la zona dels Passejos Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre la suciedad en la zona de los Paseos Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre la creació de nous parcs infantils Descarrega
 • Pregunta 03-06-2016: Sobre la creación de nuevos parques infantiles Descarrega
 • Proposta de resolució 06-05-2016: Per garantir el finançament mínim de les escoles bressol de Reus Descarrega
 • Propuesta de resolución 06-05-2016: Para garantizar la financiación mínima de las guarderías de Reus Descarrega
 • Moció 06-05-2016: Per crear ajuts als traspassos de negocis Descarrega
 • Moción 06-05-2016: Para crear ayudas a los traspasos de negocios Descarrega
 • Pregunta 06-05-2016: Sobre la cessió del Pavelló Olímpic Municipal per a un acte benèfic Descarrega
 • Pregunta 06-05-2016: Sobre la cesión del Pabellón Olímpico Municipal para un acto benéfico Descarrega
 • Pregunta 06-05-2016: Sobre la dinamització del comerç als barris Descarrega
 • Pregunta 06-05-2016: Sobre la dinamización del comercio en los barrios Descarrega
 • Prec 06-05-2016: Per a la descentralització de les Festes Majors Descarrega
 • Ruego 06-05-2016: Para la descentralización de las Fiestas Mayores Descarrega
 • Moció 15-04-2016: Per a la rebaixa dels sous de l'equip de govern Descarrega
 • Moción 15-04-2016: Para la rebaja de los sueldos del equipo de gobierno Descarrega
 • Moció 15-04-2016: Per a l'adaptació dels parcs infantils per a nens amb mobilitat reduïda Descarrega
 • Moción 15-04-2016: Para la adaptación de los parques infantiles para niños con movilidad reducida Descarrega
 • Pregunta 15-04-2016: Sobre el contracte amb la Fundació Pere Tarrés Descarrega
 • Pregunta 15-04-2016: Sobre el contrato con la Fundación Pere Tarrés Descarrega
 • Prec 15-04-2016: Sobre les contractacions de personal, obres i serveis Descarrega
 • Ruego 15-04-2016: Sobre las contrataciones de personal, obras y servicios Descarrega
 • Moció 04-03-2016: En suport i per a la creació d'ajuts per a les persones celíaques de Reus Descarrega
 • Moción 04-03-2016: De apoyo y para la creación de ayudas para las personas celíacas de Reus Descarrega
 • Moció 04-03-2016: Per limitar l'acumulació de càrrecs polítics Descarrega
 • Moción 04-03-2016: Para limitar la acumulación de cargos políticos Descarrega
 • Pregunta 04-03-2016: Sobre l'Olimpíada Escolar de Reus Descarrega
 • Pregunta 04-03-2016: Sobre la Olimpiada Escolar de Reus Descarrega
 • Pregunta 04-03-2016: Sobre les subvencions a mitjans de comunicació Descarrega
 • Pregunta 04-03-2016: Sobre las subvenciones a medios de comunicación Descarrega
 • Moció 29-01-2016: Per impulsar un protocol educatiu contra la transfòbia i assetjament per identitat de gènere Descarrega
 • Moción 29-01-2016: Para impulsar un protocolo educativo contra la transfobia y el acoso por identidad de género Descarrega
 • Pregunta 29-01-2016: Sobre el conveni amb el CF Reus Deportiu Descarrega
 • Pregunta 29-01-2016: Sobre el convenio con el CF Reus Deportiu Descarrega
 • Prec 29-01-2016: Sobre el trànsit al Camí de Riudoms Descarrega
 • Ruego 29-01-2016: Sobre el tráfico en el Camí de Riudoms Descarrega
 • Moció 28-12-2015: Bilingüisme administratiu a l'Ajuntament de Reus Descarrega
 • Moción 28-12-2015: Bilingüismo administrativo en el Ayuntamiento de Reus Descarrega
 • Prec 28-12-2015: Embussos a les escoles de Reus Descarrega
 • Ruego 28-12-2015: Atascos en las escuelas de Reus Descarrega
 • Pregunta 28-12-2015: Locutori conflictiu a Mas Abelló Descarrega
 • Pregunta 28-12-2015: Locutorio conflictivo en Mas Abelló Descarrega
 • Pregunta 28-12-2015: Venda i consum de droga a Mas Abelló i al Barri Fortuny Descarrega
 • Pregunta 28-12-2015: Venta y consumo de droga en Mas Abelló y en el Barrio Fortuny Descarrega
 • Moció 06-11-2015: Ajuts per a la contractació de reusencs a l'atur Descarrega
 • Moción 06-11-2015: Ayudas para la contratación de reusenses en paro Descarrega
 • Moció 06-11-2015: Sobre la transparència en els concursos públics Descarrega
 • Moción 06-11-2015: Sobre la transparencia en los concursos públicos Descarrega
 • Pregunta 06-11-2015: Temporada turística any 2015 Descarrega
 • Pregunta 06-11-2015: Temporada turística año 2015 Descarrega
 • Pregunta 06-11-2015: Problemes en l'accés a l'Escola Pi del Burgar Descarrega
 • Pregunta 06-11-2015: Problemas en el acceso a la escuela Pi del Burgar Descarrega
 • Moció 16-10-2015: Sortida de l'AMI Descarrega
 • Moción 16-10-2015: Salida de la AMI Descarrega
 • Pregunta 16-10-2015: Sobre el Parc de Nadal Descarrega
 • Pregunta 16-10-2015: Sobre el "Parc de Nadal" Descarrega
 • Moció 04-09-2015: Control de la prostitució a Reus Descarrega
 • Moción 04-09-2015: Control de la prostitución en Reus Descarrega
 • Moció 04-09-2015: Ampliació de la pàgina web municipal Descarrega
 • Moción 04-09-2015: Ampliación de la página web municipal Descarrega
 • Pregunta 04-09-2015: Inseguretat a la deixalleria municipal Descarrega
 • Pregunta 04-09-2015: Inseguridad en la "deixalleria" municipal Descarrega
 • Pregunta 04-09-2015: Posada en marxa de la Targeta Ciutat Descarrega
 • Pregunta 04-09-2015: Puesta en marcha de la Targeta Ciutat Descarrega
 • Moció 13-07-2015: Reclamació del deute a la Generalitat Descarrega
 • Moción 13-07-2015: Reclamación de la deuda a la Generalitat Descarrega
 • Moció 13-07-2015: Per a la suficiència econòmica dels Ajuntaments Descarrega
 • Moción 13-07-2015: Para la suficiencia económica de los Ayuntamientos Descarrega
 • Pregunta 13-07-2015: Bilingüisme administratiu Descarrega
 • Pregunta 13-07-2015: Bilingüismo administrativo Descarrega